غشگیر

غشگیر صنعت بایگان جلیس به عنوان تجهیزات کمکی در نگه داری اسناد ، زونکن ، پوشه و یا کتاب ها در کمد بایگانی ریلی، سیستم بایگانی ریلی ، کمد ریلی ، بایگانی ریلی ، فایل ریلی ، کتابخانه ریلی ، قفسه ریلی ، قفسه متحرک ، قفسه ثابت می باشد. غشگیر یا کتابیار در سیستم بایگانی ریلی به دلیل جدا کردن زونکن ها و پوشه ها در طبقات به راحتی جا گذاری می شود ، غشگیر یا کتابیار به صورت ریلی کشویی در طبقات جاگذاری شده و به راحتی حرکت می کند . غشگیر یا کتابیار در رنگ های متنوع قابل تولید می باشد. 

 

۰۲۱۷۷۸۶۱۶۷۰ , ۰۲۱۷۷۸۶۱۹۰۶ , ۰۲۱۷۷۷۲۵۶۳۰ , ۰۲۱۷۷۷۲۵۶۳۲